Koszyk 0
Podsumowanie koszyka

Koszyk jest pusty

Zamów online

 

Pamiętaj ! Oferta za w sklepie internetowym zawiera pozycje najczęściej wybierane przez klientów, jednak NEZ sp. z o o. oferuje szeroki wybór różnego rodzaju kontenerów na odpady od 1 m3 do 40 m3. Jeśli potrzebujesz indywidualnej oferty jesteśmy do Twojej dyspozycji pod nr +48 660 460 264, +48 606 826 444

KONTENER KP5
KONTENER KP5 - GRUZ
648,00 PLN brutto
netto: 600,00 PLN, VAT: 8%
- +
Do koszyka
KONTENER KP7
KONTENER KP7 - WIELOGABARYTOWE
1.296,00 PLN brutto
netto: 1.200,00 PLN, VAT: 8%
- +
Do koszyka
KONTENER KP7 (do 1 tony)
KONTENER KP7 - BUDOWLANE (do 1 tony)
1.188,00 PLN brutto
netto: 1.100,00 PLN, VAT: 8%
- +
Do koszyka
WOREK BIGBAG
WOREK BIGBAG - BUDOWLANE
395,00 PLN brutto
netto: 365,74 PLN, VAT: 8%
- +
Do koszyka
WOREK BIGBAG
WOREK BIGBAG - GRUZ
320,00 PLN brutto
netto: 296,30 PLN, VAT: 8%
- +
Do koszyka
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

** odbiory/wymiany w systemie rotacyjnym __________________ roku

* brak daty oznacza, że termin odbioru wynosi do 48 godzin od powiadomienia NEZ Sp. z o.o. o konieczności odbioru

** w przypadku, gdy odbiór zostanie zlecony lub zostanie ustalony na termin dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia przekazania kontenera – począwszy od 11 dnia naliczana jest opłata 23,80 netto (500/21dni) zł netto za każdy dodatkowy dzień najmu kontenera

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
 1. Wszelkie ogólne warunki handlowe lub podobne dokumenty dotyczące realizacji dostaw stosowane przez Klienta nie mają zastosowania chyba, że NEZ Sp. z o.o. wyrazi na to zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów [OWU], dostępnych na stronie nez.com.pl, o ile Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej, na piśmie lub za pośrednictwem e – mail, pod rygorem nieważności.
 3. W terminie 24 godzin od doręczenia (pisemnie, za pośrednictwem e – mail lub poprzez stronę internetową) Zamówienia, NEZ Sp. z o.o.
  1. potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji – w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej, dotyczących usług, których cena jest podana na stronie internetowej albo
  2. potwierdzi otrzymanie Zamówienia i przedstawi cenę usługi. W takim przypadku Zamówienie jest wiążące, o ile w terminie 24 godzin od jego wysłania do Klienta, Klient nie złoży wyraźnego sprzeciwu, że nie zgadza się na przedstawione w nim warunki realizacji Zamówienia lub osoba, do której to potwierdzenie zostało skierowane nie oświadczy, że nie jest umocowana do akceptacji tych warunków w imieniu Klienta
 4. Postanowienia Zamówienia i OWU mają w każdym przypadku pierwszeństwo przed innymi ustaleniami.
 5. W przypadku, gdy osoba podpisująca Zamówienie nie jest ujawniona w CEiDG jako pełnomocnik Zamawiającego lub KRS jako osoba uprawniona do reprezentacji, Zamówienie uważa się za skutecznie złożone pod warunkiem przedstawienia stosownego pełnomocnictwa.
 6. Administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną jest NEZ Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Kirkora 12, 83-000 Pruszcz Gdański. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności oraz zasad ochrony danych osobowych w NEZ Sp. z o.o. można znaleźć na stronie www.nez.com.pl
 7. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że w chwili zawarcia Umowy jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) zarejestrowanym dla potrzeb VAT (jako podatnik VAT czynny) i nie korzysta ze zwolnienia z VAT na postawie art. 113 ustawy o VAT i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o każdej zmianie statusu czynnego podatnika VAT, a w szczególności utracie tego statusu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od takiej zmiany.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEZ Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Kirkora 12, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000866353. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie/zgłoszenie. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi czy realizacji zgłoszenia objętego formularzem, w związku z czym wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dot. przetwarzania danych dostępnymi TUTAJ, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Pani/Pana dyspozycji pod adresem mailowym: biuro@nez.com.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej.

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane